КФН търси квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник
08.08.2018 | 13:15
econ.bg
КФН търси квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник
Желаещите могат да подават документи до 15 август

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в закона за пазарите на финансови инструменти.

Според изискванията кандидатите трябва да имат висше образование (предпочитана специалност: право, икономика, финанси, счетоводство) и професионален опит. Освен това те не трябва да са осъждани, не трябва да са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори; не трябва да са обявявани в несъстоятелност или да са в производство за обявяване в несъстоятелност; не трябва да са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност или да извършват професионална дейност.

Необходимите документи за кандидатстване са описани в сата на КФН.При необходимост от назначаване на квестор в рамките на следващите две години КФН ще осъществява контакт с кандидатите, които счита за най-подходящи с оглед специфичните изисквания на работата на квестор в конкретен инвестиционен посредник.

Срокът за подаване на документите е до 15.08.2018 г.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти