Износът, вносът и потреблението - двигателите на икономическия растеж през 2016 г.
02.03.2017 | 16:10
econ.bg
Износът, вносът и потреблението - двигателите на икономическия растеж през 2016 г.
Индустрията увеличи производството си с 2.7% през 2016 г., след растеж от 2.9% през предходната година

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към февруари. Анализаторите на банката отчитат, че през четвъртото тримесечие на 2016 г. реалният БВП нарасна с 3.4% на годишна база и с 0.9% спрямо третото тримесечие на годината, според експресните оценки на Националния статистически институт. От компонентите на БВП експортът регистрира най-голям ръст от 9.1% на годишна база, следван от вноса с 7.8% и крайното потребление с 0.9%, докато бруто образуването на основен капитал се сви с 1.8%.

"Растежът през 2016 г. отново бе следствие от относително по-силно външно търсене, обусловено от слабото евро и благоприятната конюнктура на международните пазари за износ на български услуги и стоки. На този фон ниските цени на петрола, който заема значителен дял от българския внос, способстваха за неговия по-бавен растеж", коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Индустрията увеличи производството си с 2.7% през 2016 г., след растеж от 2.9% през предходната година.

"Нарастването през 2016 г. се дължеше главно на преработващата промишленост, която покачи производството си с 5.0% спрямо предходната година, а добивната промишленост с 2.6%, докато производството на електро, топлоенергия и газ отбеляза спад от 2.0%", допълни Калчев.

В края на 2016 г. публичният дълг възлезе на 26.9 млрд. лв. или 29.4% от БВП, което е 2.1 млрд. лв. повече от нивото му година назад. Въпреки това обаче, той остава на едно от най-ниските нива в ЕС. Причина за нарастването бе емитирания дълг от 2.0 млрд. евро на международните пазари през март 2016 г. Това бе втората транзакция след емисията за 3.1 млрд. евро през 2015 г., в рамките на средносрочната дългова програма за 8 млрд. евро, приета през 2015 г.

Според паричната статистика на БНБ към декември 2016 г. кредитите към фирми и граждани нараснаха за трети пореден месец - с 1.0% на годишна база, достигайки 49.1 млрд. лв. При кредитите към нефинансови предприятия бе отчетен по-незначителен ръст от 0.3% (до 30.6 млрд. лв.), докато при кредитите към домакинствата той беше 2.0% (до 18.5 млрд. лв.).

През декември нивото на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт)  отбеляза спад от 3.2 пр.п. спрямо декември 2015 г. до все още значителните 20.1% от всички кредити. Според анализа, този спад се свързва с проведения през 2016 г. преглед на качеството на активите на банките и стрес тестовете.

Акценти:

През четвъртото тримесечие на 2016 г. реалният БВП нарасна с 3.4% на годишна база, а за цялата година се очертава ръст от около 3.3%.

Към края на 2016 г. безработицата спадна до 6.7%, или с 1.2 пр.п. в сравнение с края на 2015 г.

Инфлацията декември-декември премина в положителната област, достигайки 0.1%. Очакваме дефлационната тенденция да бъде пречупена през 2017 г.

Бюджет 2016 г. се отличаваше с по-бърз ръст на приходите спрямо разходите, поради което бюджетният излишък достигна 1.5 млрд. лв. към края на годината, при дефицит от 2.5 млрд. лв. в края на предходната година.

В края на 2016 г. публичният дълг възлезе на 26.9 млрд. лв. или 29.4% от БВП, което е 2.1 млрд. лв. повече от нивото му година назад.

В края на годината текущата сметка отчете положително салдо, което освен това беше по-голямо от това в края на 2015 г.

Към декември покритието на паричната база остана високо, гарантирайки стабилността на Валутния борд.

Кредитирането нарасна за трети пореден месец на годишна база в среда на плавно спадащи лихвени проценти. От своя страна делът на лошите кредити се сви, на остана висок. При депозитите отново се наблюдаваше ръст при леко понижаващи се лихвени проценти.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти