Накъде върви икономиката ни?
28.12.2012 | 11:43
Накъде върви икономиката ни?
Безработицата нараства, доверието на потребителите спада, а цените се увеличават, сочат представени от НСИ ключови показатели

Националният статистически институт (НСИ) публикува данните* за ключовите показатели за икономиката на България.

В сферата на промишлеността по данни от бизнес анкетите на НСИ през декември тази година показателят на доверие в промишлеността запазва нивото си от предходния месец.

През октомври 2012 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство по предварителни данни регистрира спад от 4.1% спрямо съответния месец на 2011 година. Намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.9%, и в преработващата промишленост - с 2.1%, докато в добивната промишленост е регистрирано увеличение от 1.9%.

По предварителни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2012 г. възлиза на 21,7 млрд. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 977 лева.

При среден за тримесечието валутен курс от 1.56497 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13 888 млн. долара и съответно на 1 902 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 11 112 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 522 евро. Според сезонно изгладените данни реалният ръст на БВП спрямо третото тримесечие на 2011 г. е 0.5%.

Индивидуално потребление 

През октомври 2012 г. общият показател „доверие на потребителите” намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 4.6 и 4.0 пункта.
Наблюдението през октомври като цяло показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с юли.

През октомври 2012 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 4.3% под равнището на същия месец от предходната година.

Оборотът нараства в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 14.0%, и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 4.2%. Спад е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 16.1%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 12.3%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 9.8%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4.4%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 3.7%, търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 2.4%.

За индивидуално потребление на населението през третото тримесечие на 2012 г. се изразходват 63.6% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2011 г. е 3.0% (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

Средното натоварване на мощностите в промишлеността от юли до октомври 2012 г. спада с 1.8 пункта и достига 69.5%.

Брутообразуването в основен капитал през третото тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни се увеличава в реално изражение с 1.0%. Относителният дял на тази категория в БВП е 16.7%.

Пазар на труда

През третото тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица (на възраст 15 и повече навършени години) е 3 017.1 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 47.9%. В сравнение със същото тримесечие на 2011 г. броят на заетите намалява с 19.4 хил., но относителният им дял e с 0.2 процентни пункта по-висок.

Безработните през третото тримесечие на 2012 г. са 393.2 хил., а коефициентът на безработица - 11.5%. В сравнение със същото тримесечие на предходната година броят на безработните се увеличава с 13.5%, а коефициентът на безработица нараства с 1.3 процентни пункта.

Според бизнес анкетите на НСИ през декември 2012 г. 7.8% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През септември 2012 г. средната работна заплата е 768 лв. (по предварителни данни), което е с 3.2% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо септември 2011 г. ръстът е 9.1%.

Международни трансакции

Според оценките на мениджърите от промишлеността през декември 2012 г. в сравнение с ноември се регистрира намаление на поръчките от чужбина със 7.5 пункта.

За периода януари - октомври 2012 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 31.5 млн. евро (0.1% от прогнозния БВП за 2012 г.) при излишък от 738.2 млн. евро (1.9% от БВП) за периода януари - октомври 2011 година.

Търговското салдо за периода януари - октомври 2012 г. е отрицателно в размер на 3 097.2 млн. евро (7.8% от прогнозния БВП за 2012 г.) при дефицит от 1 499.8 млн. евро (3.9% от БВП) за същия период на 2011 година.

Износът на стоки (FOB) за периода януари - октомври 2012 г. е 17 287.9 млн. евро, като нараства с 381.9 млн. евро (2.3%) в сравнение с този за същия период на 2011 г. (16 906 млн. евро). Ръстът на износа за януари - октомври 2011 г. на годишна база е 33.0%.

Вносът на стоки (FOB) за периода януари - октомври 2012 г. е 20 385.1 млн. евро, като нараства с 1 979.3 млн. евро (10.8%) спрямо същия период на 2011 г. (18 405.8 млн. евро). Ръстът на вноса за януари - октомври 2011 г. на годишна база е 25.7%.

Преките инвестиции в чужбина за периода януари - октомври 2012 г. са 126.2 млн. евро и намаляват. Те са 142.3 млн. евро за същия период на 2011 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2012 г. са 1 335.7 млн. евро (3.4% от прогнозния БВП за 2012 г.) при 1 080.8 млн. евро (2.8% от БВП) за същия период на 2011 година.

За периода  януари - октомври 2012 г. портфейлните инвестиции - активи, нарастват с 297.8 млн. евро при намаление от 7.9 млн. евро за същия период на 2011 година. Портфейлните инвестиции - пасиви, нарастват с 534.3 млн. евро при намаление от 286.1 млн. евро за същия период на 2011 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги за третото тримесечие на 2012 г. е положително в размер на 1 837 млн. лева. Вносът на стоки и услуги отбелязва ръст от 4.0% спрямо съответното тримесечие на предходната година, а износът нараства с 3.3%.

Цени

През ноември 2012 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства с 2.7% в сравнение със същия месец на 2011 година. Повишение на цените има във всички групи стоки, с изключение на „свободно време, развлечения и културен отдих”, „облекло и обувки” и „съобщения”. Най-голямо увеличение е регистрирано в групата „Жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива” - с 9.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния  пазар през октомври 2012 г. нараства с 6.9% в сравнение със същия месец на 2011 година. Цените се увеличават в добивната промишленост - със 7.2%, преработващата промишленост - с 6.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 8.8%.

По данни  от конюнктурната анкета през декември 2012 г. промишлените предприемачи очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели

През октомври 2012 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява от 1.60 на 1.56% в сравнение с предходния месец при стойност 3.68% през октомври 2011 година.

През октомври 2012 г. годишният прираст на широките пари (агрегат М3) е 8.6% при 8.8% през септември 2012 година. В края на октомври т.г. те са 59.970 млрд. лв. (77.6% от прогнозния БВП за 2012 г.) при 60.350 млрд. лв. към септември  
2012 г. (78% от БВП).

Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през октомври 2012 г. възлиза на 53.333 млрд. лв. (68.9% от прогнозния БВП за 2012 г.). Кредитите за „Нефинансови предприятия” се повишават с 5.8% на годишна база през октомври т.г. (6.1% ръст през септември 2012 г.) и в края на месеца достигат 34.679 млрд. лв. (44.8% от БВП).

Кредитите за „Домакинства и НТООД” са 18.655 млрд. лв. (24.1% от БВП) в края на октомври 2012 година. Спрямо същия месец на 2011 г. те намаляват с 1.7%.

През ноември 2012 г. обменният курс на лева спрямо долара се увеличава в сравнение с предходния месец - от 1.51 на 1.52.

*Обзорът на НСИ може да видите в прикачения документ.

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти