БНБ отпуска стипендии за магистри и докторанти
29.10.2012 | 11:44
БНБ отпуска стипендии за магистри и докторанти
Месечно се предоставят две стипендии по 500 лв. за магистри и една от 700 лв. за докторанти

Българска народна банка (БНБ) обяви, че ще проведе ежегодния си конкурс за получаване на стипендия за български студенти в магистърска степен на обучение и докторанти.

Банковата институция отпуска две стипендии за период от 9 месеца в размер на 500 лв. месечно за студенти магистри и една стипендия в размер на 700 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на научна степен „доктор”, съобщават от БНБ.

Изисквания към кандидатите

За да имате право да участвате в конкурса и да получавате стипендия от БНБ е необходимо да сте български граждани, като към датата на кандидатстването за стипендия отговаряте на следните условия:

• Да сте докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” в акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности;

• Студентите, обучаващи се в степен „магистър“:

  • след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);
  • без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00);

• Да не са служители на БНБ;

• Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

Кандидатстване

Необходимо е да подадете следните документи:

Мотивационно писмо;

• Автобиография, в която да се акцентира на научната активност на кандидата - публикувани статии, участие в конференции и семинари, подготвени и представени научни реферати и др.;

• За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

  • диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“ за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“; или
  • документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“;

• За кандидатите докторанти - заповед за зачисляване в докторантура;

Декларация по образец;

Есе в обем до 5 стандартни страници по една от следните теми:

  • Фискална консолидация и икономически растеж;
  • Варианти за реформиране на еврозоната.

Документи можете да подавате в периода от 1 – 30 ноември 2012 г.: 

• На гише "Информация" в паричния салон на БНБ – София, от 8:30 до 15:45 ч. в работни дни.

• С препоръчано писмо на адрес:

Българска народна банка,

пл. "Княз Александър І" № 1

София – 1000

гише "Информация"

за дирекция "Управление на човешките ресурси"

относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ". 

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. (02) 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.

Повече информация може да получите на сайта на БНБ.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти