Дарение към "Фонд за лечение на деца" намалява наполовина данъчната основа
28.01.2013 | 15:06
Дарение към "Фонд за лечение на деца" намалява наполовина данъчната основа
Всички доходи на физическите лица се намаляват до 5% с дарения в полза на здравни или лечебни заведения

С до 50% може да се намали данъчната основа* за лицата, които направят дарение в полза на Центъра "Фонд за асистирана репродукция” и/или Центъра „Фонд за лечение на деца”, съобщават от Национална агенция за приходите (НАП).

Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българските граждани е за дарение за културата, тоест за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на „меценати” по смисъла на Закона за меценатството. С парите, платени за култура може да се намали с до 15 % данъчната основа.

До 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти и читалища.

Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Данъчните облекчения за дарения могат да се ползват и ако даренията са направени в полза на идентични лица от Европейския съюз. В тези случаи към декларацията задължително се прилага и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач.

Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната  основа.

Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г.

Повече информация за ползването на облекченията можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор от цялата страна.

*Данъчна основа - стойността, върху която се начислява данък, когато доставката е облагаема, или не се начислява данък, ако доставката е освободена или с място на изпълнение извън територията на страната. Представлява възнаграждение за доставката – насрещната престация – получена или дължима за доставката, определена в лева и стотинки, без ДДС.

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти