Финансовото ведомство предлага гражданите да не уведомяват за прекратена регистрация на кола
03.09.2019 | 17:30
econ.bg
Финансовото ведомство предлага гражданите да не уведомяват за прекратена регистрация на кола
В момента собственикът е длъжен да представи на общината документ за това от компетентен орган

Министерството на финансите предлага да отпадне задължението на гражданите да уведомяват писмено съответното община, когато се прекрати регистрацията на превозното средство. В момента собственикът е длъжен да представи на общината документ за това от компетентен орган. Министерството предлага това да отпадне, тъй като данните се съдържат в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и проверката може да се автоматизира.

С това предложение се цели да се облекчи административната тежест за собствениците и за общинските служители, като данните за пътното превозно средство ще се предоставят автоматизирано от регистъра на пътните превозни средства, мотивира предложението си министерството, оглавявано от Владислав Горанов.

Текстът е записан в проект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, оповестен за обществено обсъждане. В него по традиция са включени предложения, които се отнасят до други нормативни актове.

С друго изменение се предлага при ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране да отпадне задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документи, удостоверяващи направените вноски. Националната агенция за приходите (НАП) разполага с достъп до регистър "Единна информационна система на медицинската експертиза", поради което прилагането на копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК не е необходимо. Не е необходимо да се прилагат и копия от документи за направените осигуровки, тъй като те се правят в НАП, е записано в мотивите към проекта

Предлага се още да отпадне декларирането от страна на предприятия и на самоосигуряващи се в справката за изплатени доходи наградите във вид на допълнителна игра и предметните печалби с незначителна стойност - до 100 лв., които са необлагаеми. Предвид малкия им размер съществуващото изискване да се подава информация за тях, когато годишният им размер превиши 5 хил. лв., е неизпълнимо и не се прилага на практика, се посочва в мотивите към предложението.

С други текстове в случаи, при които е невъзможно определянето на данъка при придобиване на имущества, се предлага възстановяване на предишни разпоредби, е записано в проекта. Съгласно старите разпоредби при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства, се предвижда да се подава данъчна декларация за облагане с данък. В тези случаи в общината ще има информация за придобитото имущество, като органите по приходите ще могат да определят данъка и да упражняват контрол.

Предвижда се при наличие на основания за ползване на данъчно облекчение собствениците на автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, да уведомяват общината, като подават данъчна декларация в двумесечен срок от настъпване на обстоятелствата.

Във връзка със започване на реалното функциониране на Единната система за туристическа информация се предлага промяна в начина на определяне на туристическия данък за календарния месец. В проекта е записано, че това ще става въз основа на данните за броя на предоставените нощувки през календарния месец, съдържащи се в Единната система за туристическа информация. Обменът на данните между системата, поддържана от Министерството на туризма, и общините се предвижда да се осъществява с посредничеството на системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите.

 

 

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти