Всички големи предприятия в България използват компютри
09.12.2016 | 15:30
econ.bg
Всички големи предприятия в България използват компютри
От изследването става ясно, че високоскоростният, надежден и непрекъснат интернет достъп е основна необходимост за предприятията и през текущата година 91.3% от тях са били в постоянна връзка с глобалната мрежа

В 93,7% от предприятията с 10 и повече заети лица използват компютри, докато големите предприятия с 250 и повече заети лица относителният дял достига 100.0%. Това показва изследване на Националния статистически институт (НСИ) за информационното общество в предприятията през 2016 година.

От изследването става ясно, че високоскоростният, надежден и непрекъснат интернет достъп е основна необходимост за предприятията и през текущата година 91.3% от тях са били в постоянна връзка с глобалната мрежа. Предприятията основно използват DSL или друг вид фиксирана широколентова интернет връзка (72.2%), а 41.2% от тях имат мобилна широколентова връзка.

Максималната скорост за изтегляне на данни също нараства и повече от половината от предприятията, които използват фиксирана широколентова интернет връзка, разполагат със скорост по-висока от 30 Mbps.

През 2016 г. 29.7% от заетите лица в предприятията са използвали компютър ежедневно за изпълнение на служебните си задължения, а на 25.8% от работещите е осигурен достъп до интернет. Данните от проведеното изследване показват, че все повече предприятия предоставят преносими устройства на своите служители. През тази година 8.6% от заетите лица в предприятията са използвали преносими устройства за служебни цели.

Повече от половината от предприятията (50.7%) разполагат със собствен уебсайт, като най-голям е техният дял при компаниите с 250 и повече заети лица (86.3%). На своя уебсайт предприятията основно предоставят информация за предлаганите стоки и услуги (81.4%)1, поставят връзка или препратка към профила си в социална медия (31.1%), както и предлагат възможност за онлайн поръчки или резервации на стоки или услуги (25.9%).

Най-активно налагат своето присъствие в мрежата предприятията от секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (88.4%) и „Професионални дейности и научни изследвания" (73.2%), а най-малко се възползват от тази функционалност предприятията от сектор „Транспорт, складиране и пощи" - 37.0%.

 

Почти една трета от предприятията (31.7%) използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето интернет присъствие. Най-популярни са социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Google+), в които 45.9% от предприятията с 250 и повече заети лица поддържат свой профил (38.0% през 2015 година). Големите компании са най-активни и при използването на уебсайтове за споделяне на мултимедия (VBox7, YouTube, Flickr, Picassa, SlideShare и др.) с дял от 18.4%, докато при малките предприятия с 10 - 49 заети лица относителният дял е едва 7.3%.

Рекламата има важно значение за всеки бизнес, тъй като позволява на предприятията да представят своите стоки или услуги в публичното пространство. През текущата година 18.7% от предприятията са избрали да включват в своите стратегии реклама по интернет1 чрез използване на различни похвати като рекламни банери в търсачки, социални медии или на други уебсайтове, позиционирана реклама и т.н. Най-висок е относителният дял при средните и големите предприятия, съответно 26.1 и 27.1%.

 

Бързото развитие на интернет и цифровите технологии и все по-широкото им навлизане в ежедневните дейности на предприятията води до нарастваща нужда от специалисти с подходящи дигитални знания и умения. Спрямо предходната 2015 г. тенденцията в наемането на ИКТ специалисти в България се запазва и всяко пето

предприятие (19.9%) има заети лица, чиято основна работа е да разработват, експлоатират или поддържат ИКТ системи и софтуерни приложения.

Големите компании с 250 и повече заети лица предлагат най-много работни места за ИКТ кадри (61.1%), докато при малките предприятия с 10 - 49 заети лица относителният им дял е едва 16.2%. Електронните умения вече са задължително изискване за работещите, но едва 7.9% от работодателите осигуряват някакъв вид обучение, за да повишават квалификацията на служителите си в областта на ИКТ.

През предходната календарна година 8.9% от предприятията са наели или са се опитали да наемат ИКТ специалисти, като 39.2% от тях са изпитали трудности при намирането на подходящи кадри.

Електронна търговия

Електронната търговия представлява покупка или продажба на стоки или услуги, осъществена чрез интернет магазин, уебприложения или автоматизиран обмен на данни (съобщения от тип EDI). Нейното развитие е основна предпоставка за намаляване на разходите, разрастване на пазара и оптимизиране на бизнес процесите.

Данните от проведеното през 2016 г. изследване показват, че през предходната календарна година 8.6% от предприятията продават своите продукти и услуги онлайн. Голяма част от тях (40.0%) предлагат на клиентите възможност да заплащат покупките си онлайн чрез кредитна или дебитна карта, директен дебит или чрез система за електронни разплащания. Най-много продажби са осъществени към крайни клиенти (74.2%), но немалко

предприятия предлагат своите продукти и услуги на други предприятия или на държавни институции (57.6%).

Предприятията срещат сериозни пречки пред осъществяването на електронна търговия, тъй като при голяма част от тях продуктите или услугите не са подходящи за продажба по интернет (60.8%)2, а 26.9% считат, че разходите по внедряване на уеб продажби биха били прекалено високи в сравнение с ползите.

През 2015 г. 10.7% от предприятията са осъществили покупки онлайн, като най-активни при използването на електронна търговия за подобряване на своя бизнес са големите предприятия, 22.1% от които извършват покупки по интернет, а 17.4% продават стоки или услуги онлайн.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти