В края на юни излишъкът в бюджета е 1.7 млрд. лева
12.09.2018 | 13:55
econ.bg
В края на юни излишъкът в бюджета е 1.7 млрд. лева
Общо приходите и помощите през първите 6 месеца са 19.2 млрд. лв., което е ръст от 9.9 на сто спрямо същия период на предходната година

Към края на юни консолидираният бюджет завършва с излишък от 1.7 млрд. лв. Това показват данните от тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет. Докладът за касовото изпълнение на бюджета бе приет от правителството.

Данните показват, че излишъкът се формира от превишение на приходите над разходите с 2 млрд. лв. и дефицит по европейските средства от 300 млн. лв.

Общо приходите и помощите през първите 6 месеца са 19.2 млрд. лв., което е ръст от 9.9 на сто спрямо същия период на предходната година.

Данъчните постъпления нарастват номинално с 10.2 на сто спрямо година по-рано, а неданъчните - с 9.5%. Приходите от помощи остават номинално близки до отчетените към юни миналата година.

Към края на полугодието са събрани 51.4% от заложените приходи от данъци, включително и от осигуровки като данъчните постъпления нарастват номинално с 10.2 % спрямо година по-рано.

В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от осигурителни вноски и косвени данъци.

Постъпленията от ДДС са 5.1 млрд. лв. или 52.2 % от планираните за годината и са с 370.5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2017 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30 юни е 61.1 млн. лева. Към края на юни са събрани 46.8% от заложените в Закона за бюджета приходи от акцизи, а постъпленията от мита 62.2%.

При здравните и социалните осигуровки постъпленията се равняват на 50.2% от разчета като спрямо миналата година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13.8 %.

Разходите на консолидирания бюджет (включително и вноската на България в бюджета на ЕС) към края на юни са 44.5% от разчета за годината. В абсолютна стойност те са 17.5 млрд. лв. и са повече от направените към края на юни миналата година 15.7 млрд. лв. Номиналното нарастване се дължи както на по- високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания, обясняват от Министерството на финансите. Напомнят, че ефектът идва от увеличените разходи за пенсии заради нарастването им от ли 2017 г. както и увеличението на минималната пенсия на две стъпки през 2017 г. - от юли и октомври. Ръстът идва и от по-големите разходи заради повишените учителски заплати.

Отчита се и по-голямо усвояване на средства от европейските фондове в сравнение с миналата година.

Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 10.83 млрд. лв.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти