Дефицитът към ноември е 105,3 млн. лв.
28.12.2012 | 16:56
Дефицитът към ноември е 105,3 млн. лв.
Фискалният резерв е в размер на 6,8 млрд. лв.

Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към ноември 2012 г. е отрицателно в размер на 105,3 млн. лева, съобщават от Министерството на финансите (МФ).

Дефицитът се формира от излишък по националния бюджет в размер на 122,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 227,7 млн. лева.

По предварителни данни дефицитът беше в размер на 128 млн. лв.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец ноември са в размер на 24 453,7 млн. лв. или 85,1% от разчета към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2012 година. Спрямо същия период на миналата година приходите нарастват номинално с 8,0% (1 815,1 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на ноември 2012 г. е 19 459,3 млн. лв., което е 90,1% от годишните разчети. Приходите в частта на преките данъци са 3 462,9 млн. лв., или 90,2% от планираните за годината.

Косвените данъци са в размер на 10 201,1 млн. лв., което е 89,7% от планираните със ЗДБРБ за 2012 година. В групата на косвените данъци постъпленията от ДДС са в размер на 6 346,5 млн. лв. (89,4% от планираното), приходите от акцизи – 3 720,9 млн. лв. (90,1% от разчета), от мита – 109,9 млн. лв. (91,6% от плана), а тези от данъка върху застрахователните премии – 23,8 млн. лв. (99,0% от заложеното). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на 754,3 млн. лв. - 91,4% от годишния разчет. Социалните и здравноосигурителните вноски към 30 ноември 2012 г. са в размер на 5 041,0 млн. лв., което представлява 90,6% от разчетените за 2012 година.

Неданъчните приходи и помощите са 4 994,4 млн. лв., или 69,8% от разчета.

Разходите по КФП (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на ноември 2012 г. възлизат на 24 559,0 млн. лв., което е 82,3% от годишния разчет. В структурно отношение спрямо същия период на предходната година се наблюдава нарастване основно при социалните и здравноосигурителните плащания и капиталовите разходи.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 20 295,8 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 992,3 млн. лв. и лихвените плащания - на 547,3 млн. лв.

Частта  от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2012 г. от централния бюджет възлиза на 723,5 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Фискалният резерв към 30 ноември 2012 г. е в размер на 6,8 млрд. лв.

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти