ЕК одобри схема за държавна помощ в земеделието
15.02.2011 | 17:36
ЕК одобри схема за държавна помощ в земеделието
Помощта цели да се насърчат инвестициите на земеделските производители в нови сгради и нова земеделска техника

Европейската комисия (ЕК) одобри схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък". Данъчното облекчение за регистрирани земеделски производители, представляващо държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства бе въведено с чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Тъй като Европейската комисия постанови положително становище за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи преди 31 март 2011 г., данъчното облекчение ще може да се приложи и за 2010 г.

Помощта цели да се насърчат инвестициите на земеделските производители в нови сгради и нова земеделска техника при производството на непреработена растителна и животинска продукция, съобщиха от МЗХ.

Схемата предвижда на всеки данъчно задължен субект да бъдат преотстъпени до 60 процента от корпоративния данък върху данъчната печалба, получена от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Преотстъпеният данък трябва да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Дейността трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след датата на преотстъпване.

Схемата предвижда помощта да се отпуска автоматично, с подаване на годишна данъчна декларация от получателя (данъчно задължен субект). Помощта ще се предоставя на данъчно задължени лица (юридически лица и еднолични търговци)- земеделски производители, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители; нямат изискуеми публични задължения към държавата; не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; не са в производство по ликвидация; не са предприятия в затруднение.

Преотстъпеният данък не може да надвишава 50 на сто от стойността на придобитите активи (нови сгради и нова земеделска техника) в районите в по-неблагоприятно положение или в районите съгласно член 36, буква a), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки съгласно членове 50 и 94 от посочения регламент и 40 на сто от стойността на придобитите активи в останалите райони.
Предвижда се данъчното облекчение по чл. 189б от ЗКПО да се прилага до края на 2013 г.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти