Земеделските стопанства намалели с 44% за 7 години
30.05.2011 | 15:25
Земеделските стопанства намалели с 44% за 7 години
Земеделските стопанства, анкетирани по време на преброяването през 2010 година, са 371 100. Най-много стопанства има в Област Благоевград

Земеделските стопанства, анкетирани по време на преброяването през 2010 година, са 371 100. Това представлява намаление с 44% спрямо броя на стопанствата, изследвани по време на преброяването през 2003 година. Предварителните данни от извършеното преброяване през миналата година бяха публикувани днес от Миннистерството на земеделието и храните.

Тенденцията на намаление се запазва през последните години. Проведените извадкови изследвания на структурата на земеделските стопанства през 2005 и 2007 година показват, че броят на стопанствата намалява с 19.7% през 2005 спрямо 2003 година, със 7.8% през 2007 спрямо 2005 година и с 24.7% през 2010 спрямо 2007 година.

С най-голям брой земеделски стопанства е област Благоевград - 38 600, което е 10.4% от всички стопанства в страната. Следва област Пловдив - с 30 500 стопанства или 8.2% от общия брой стопанства. Най-малко са стопанствата с местонахождение в област София-град - 1 600 или 0.4% и област Габрово - с 3 200 стопанства или 0.9%.

Стопанствата на физическите лица са 363 700 или 98% от всички стопанства, следват търговските дружества - 1%, едноличните търговци - 0.6%, кооперациите - около 0.3% и други стопанства - около 0.1%.

357 900 стопанства използват земеделска площ в размер на 3 620 900 ха. Средно по 10.1 ха ИЗП стопанисва едно стопанство, като този показател е най-висок в Североизточен район (17.6 ха) и най-нисък в Югозападен район (3.6 ха).

Обработваемата земя е 3 133 000 ха и е разпределена в 250 900 земеделски стопанства.

Зърнени култури се отглеждат в 47.8% от стопанствата, което представлява 58.1% от обработваемата земя. Техническите култури заемат 33.9% от обработваемата земя и се отглеждат в 23.1% от стопанствата, притежаващи обработваема земя. В Северозападен район се отглеждат най-много технически култури – 250 300 ха или 23.6%. Зеленчуците заемат 1.2% от обработваемата земя и се отглеждат предимно в Южен централен район – 44.6% от площите със зеленчуци. Фуражни култури се отглеждат в 30% от стопанствата на площ от 106 300 ха. Тази площ е едва 3.4% от обработваемата земя.

В 371 100 земеделски стопанства през 2010 г. са заети 751 700 лица, като относителният дял на семейната работна ръка е 92.8% или 697 400 заети лица. Вложилите труд в земеделието като платена работна ръка са 54 300 лица. Общо намалението на заетите лица в земеделските стопанства спрямо 2007 година е 20.8%. Годишните работни` единици на всички заети са 394 100, като 343 100 ГРЕ са семейна работна ръка и 51 000 ГРЕ са платена работна ръка.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти