КФН одобри проспекта на Опортюнити България Инвестмънт за увеличение на капитала
25.01.2018 | 16:00
econ.bg
КФН одобри проспекта на Опортюнити България Инвестмънт за увеличение на капитала
Акциите са с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,35 лева

Комисията за финансов надзор (КФН) е изпратила писмо до Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор, с което информира, че мерките, предприети от управляващо дружество Amundi Luxembourg S.A. във връзка с публичното предлагане на 13 класа ценни книжа, отговарят на изискванията на приложимото законодателство. Това става ясно от решенията, взети от регулатора на провелото се на 24 януари заседание.

Става дума за предлагането на ценни книжа на подфонд EUR COMMODITIES на инвестиционен фонд с подфондове PIONEER S.F., управляван от Amundi Luxembourg S.A. (предишно наименование Pioneer Asset Management S.A., Люксембург).

Комисията е изпратила писмо на УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД, с което изисква от дружеството да коригира Правилата за оценка и управление на риска и Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на БТФ „Еxpat Bulgaria SOFIX UCITS ETF”.

Регулаторът е поискал от „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ отстраняване на установеното противоречие между съдържанието на действащия устав и заявените за одобрение промени.

От решенията става ясно още, че Комисията е изискала от „ЕФ Асет Мениджмънт” АД допълнителни документи за Милена Стоянова с цел одобрението й за член на Съвета на директорите на дружеството.

В същото време КФН е одобрила Милена Василиева Аврамова за член на Съвета на директорите на ИП „Евро-Финанс” АД.

Потвърден е и проспектът на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД за първично публично предлагане на емисия в размер на 2 550 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас. Акциите са с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,35 лева всяка и ще бъдат издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно взето на 16.11.2017 г. решение на Съвета на директорите.

Комисията вписа посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.

В застрахователния сегмент Комисията издаде на “Групама Застраховане“ ЕАД лиценз за нов клас застраховка за всички рискове, а именно  „Заболяване“- фиксирани парични суми; обезщетения; съчетание между двете“.

Регулаторът заличи застрахователния брокер „Стоеви консулт” EООД от регистъра на застрахователните брокери и изпрати писмо до ЗК „Юроамерикан“ АД за отстраняване на констатирани несъответствия във връзка с представените документи по процедурата за одобрение на членове на Съвета на директорите и изпълнителни директори на дружеството.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти