Постъпленията в бюджета с ръст от 605 млн. лв. за 7-тe месеца на 2011 г.
01.09.2011 | 11:54
Постъпленията в бюджета с ръст от 605 млн. лв. за 7-тe месеца на 2011 г.
Фискалният резерв към 31 юли 2011 г. възлиза на 4,9 млрд. лева

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на юли 2011 г. е отрицателно в размер на 720,5 млн. лв. или 1 % от прогнозния Брутен вътрешен продукт (БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 450,6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 270 млн. лева. Дефицитът за същия период на 2010 г. бе в размер на 1 230,9 млн. лв. или 1,7% от БВП.

Постъпилите приходи и помощи към края на юли възлизат на 14 118,8 млн. лв. или 53,9% от годишните разчети.

Постъпленията по КФП за първите седем месеца бележат ръст от 4,5% или 604,9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на миналата година. Това се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от косвени данъци, които са нараснали с 664,8 млн. лв. или с 13,5%, отчитат от Министертството на финансите.

Постъпленията от преки данъци и други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) също бележат известен ръст спрямо отчетените за същия период на миналата година.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на месец юли възлиза на 11 519,7 млн. лв. или 81,6% от общите постъпления по КФП.

Приходите в частта на преките данъци са 2 305,2 млн. лв. или 60,7% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци възлизат на 5 590,5 млн. лв. или 53,8% от програмата за годината.

Приходите от ДДС възлизат на 3 455,1 млн. лв., което е 53,3% от планираните със ЗДБРБ за 2011 година.

Постъпленията от акцизи към месец юли възлизат на 2 056,5 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 54,1 на сто. Приходите от мита възлизат на 68,1 млн. лв. или 68,1% от разчетените за годината.

Постъпленията от други данъци, в т.ч. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, възлизат на 495,2 млн. лв., което е 64,5% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31 юли са в размер на 3 128.8 млн. лв. или 54,5% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите възлизат на 2 599,1 млн. лв. или 47,2 % от разчетените за годината.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България в общия бюджет на ЕС, към края на юли възлизат на 14 839,3 млн. лв., което е 52,7% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи възлизат на 12 763,0 млн. лв. или 56,8% от разчета за годината. Капиталовите разходи, включително нетният прираст на Държавния резерв, възлизат на 1 217,0 млн. лв. или 32,9% от разчетите, а лихвените плащания - на 437,1 млн. лв. или 66,1% от планираните в бюджета за 2011 година.
Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към края на месец юли 2011 г. от централния бюджет, възлиза на 422,2 млн. лв. и е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Фискалният резерв към 31 юли 2011 г. възлиза на 4,9 млрд. лева.
Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 юли 2011 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни, е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти