Продажбата на "БДЖ-Товарни превози" тръгна официално
12.06.2012 | 16:59
Продажбата на "БДЖ-Товарни превози" тръгна официално
До участие в конкурсната процедура не се допускат консорциуми, офшорни дружества, както и лица, които имат задължения

Днес Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) обяви публично конкурса за продажбата на 2 325 087 дяла, представляващи 100% от капитала на „БДЖ – Товарни превози” АД, София. Дъщерното дружество на БДЖ трябва да бъде продадено на един етап, информират от агенцията.

Евентуалният стратегически инвеститор ще трябва да отговаря на няколко изисквания. Сред тях са - приходи в размер на минимум 400 млн. евро. (за последните 3 финансови години, за които има изготвени одитирани годишни финансови отчети), както и да запази сегашната дейност на "Товарни превози" за следващите 10 г.

Новият собственик на дъщерното дружество на БДЖ трябва още да притежава лиценз за извършване на железопътни услуги и/или друг еквивалентен документ, съгласно законодателството на съответната държава и сертификат за безопасност и/или друг еквивалентен документ, съгласно законодателството на съответната държава.

Финансовите инвеститори, които ще подадат документи, ще трябва да управляват финансови активи и/или да притежава дялови участия в други дружества на обща стойност не по-малко от 1 млрд. евро. Тази сума ще важи както за всяка от последните три финансови години, за която има изготвен одитиран годишен финансов отчет, така и към датата на подаване на документите за доказване на съответствие с предварителните квалификационни изисквания. Според друго условие финансовите инвеститори трябва да имат собствен капитал не по-малко от 20 000 000 (20 млн.) евро за последната финансова година.

Критериите, по които ще се оценяват офертите, са:

  • размер на предлаганата от участниците покупната цена – 70 точки;
  • размер на предложените от участниците инвестиции – 30 точки.

Срокът за подаване на обвързващи оферти е 15.00 часа на 135-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ, а депозитът за участие е в размер на 20 000 000 евро. До участие в конкурсната процедура не се допускат консорциуми, офшорни дружества, както и лица, които имат непогасени, изискуеми публични задължения към българската държава, лица, които са в ликвидация, лица обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица осъдени за банкрут.-

Още по темата
Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти