Театрите отбелязват ръст на посетителите през 2008 г.
22.05.2009 | 16:21
Театрите отбелязват ръст на посетителите през 2008 г.
Приходите на музеите у нас отбелязват ръст за миналата година

Снимка: Btourism.com

Днес Националният статистически институт (НСИ) публикува данни за основните дейности в областта на изкуството през 2008 г. Ето какво показват те за сферите на театъра, библиотеките и музеите:

Библиотеки

Библиотечното дело е съществена част от общата културна дейност. През 2008 г. са наблюдавани 47 библиотеки с над 200 000 броя библиотечни документа (книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други библиотечни документи). Тези библиотеки имат 34 987 хил. броя библиотечни фонд. Читателите са 253 хил. броя и намаляват спрямо 2007 г. с 5.2%.

Делът на библиотечния фонд на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" през 2008 г. съставлява 21.8% от общия (националния) библиотечен фонд, като спрямо 2007 г. той нараства с 65 хил. броя. Регионалните библиотеки през 2008 г. заемат 34.0% от общия библиотечен фонд, специалните - 25.0%, библиотеките към висшите училища - 16.2% ичиталищните - 3.0%.

През 2008 г. книгите в библиотеките са 18 411 хил. или 52.6% от общия библиотечен фонд и в сравнение с 2007 г. делът им намалява с 0.6 процентни пункта (445.2 хил. броя). Делът на продължаващите издания през отчетната 2008 г. е 13.1% от общия библиотечен фонд, а другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, патенти и стандарти и микроформи) - 34.3%. В сравнение с 2007 г. относителният дял на другите библиотечни документи нараства с 0.4 процентни пункта (116 броя).

През 2008 г. библиотечният персонал намалява със 105 броя спрямо 2007 година. С висше образование през 2008 г. са 84.6% от заетите, което е с 2.7 процентни пункта повече в сравнение с 2007 година. Заетите със средно образование през 2008 г. са 216 човека, от които 44 със завършен библиотечен курс.

Музеи

Броят на музеите не се променя значително (от 227 през 2007 на 222 през 2008 г.), посещенията се увеличават с 14.1%, но културно-просветната работа в музеите намалява.

Музеите според колекцията си се делят на: музеи на изкуствата (художествени галерии), исторически, археологически, етнографски, природонаучни, по наука и техника, мемориални, общи и други.

Музейните материали (основен фонд, фонд за научно-спомагателни материали и обменен фонд) през 2008 г. нарастват с около 66 хил. броя (1.0%) в сравнение с 2007 г., а само основният фонд намалява с 0.7%.

През 2008 г. приходите на музеите (36 730 хил. лв.) се увеличават с 8.8%, а разходите (34 361 хил. лв.) - с 6.5% в сравнение с 2007 година. От всички приходи през 2008 г. 26 509 хил. лв. (72.2%) са от бюджетни субсидии, 4 845 хил. лв. (13.2%) - от посещения и 986 хил. лв. (2.7%) - от дарения и спонсори.

Персоналът на музеите през 2008 г. е 2 398 лица, от които 2 226 с постоянен трудов договор. В сравнение с 2007 г. персоналът намалява с 6.8% (със 175 човека).

Театри

В театрите в страната през 2008 г. са изнесени 10 880 представления, които са посетени от 1 679 хил. зрители. В сравнение с 2007 г. представленията намалява със 71 броя, а този на посетителите се увеличава с 2.6%.

През 2008 г. в действащите драматични театри (39 броя) са изнесени 4 608 представления, което е с 5.4% по-малко в сравнение с 2007 година.

Най-голям (42.4%) е относителният дял на представленията, изнесени от драматичните театри, следвани от куклените - 33.2% и от драматично - куклените - 14.1%. Постановките в театрите от 1 349 през 2007 г. нарастват и достигат 1 449 броя през 2008 г., или увеличението е със 7.4% (100 броя), а новите постановки - с 9.9% (25 броя).

Средният брой посещения на един театър през 2008 г. в сравнение с 2007 г. се увеличава от 21 на 22 хил., а на едно представление този брой нараства от 149 на 154 човека.

През 2008 г. в НСИ са подадени данни за 47 музикални колектива - 6 филхармонии, 23 професионални ансамбъла за народни песни и танци и 18 оркестъра. Представленията, изнесени от тях, са 2 492, което е с 5.8% повече в сравнение с 2007 г., а посещенията са със 7.4% повече.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти