Фискалният резерв възлиза на 5,1 млрд. лв. в края на септември
01.11.2011 | 14:55
Фискалният резерв възлиза на 5,1 млрд. лв. в края на септември
Дефицитът на касова основа се е подобрил с близо 700 млн. лв. за последните 9 месеца

Към края на месец септември 2011 година бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно в размер на 826 млн. лева (1,1% от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 438,3 млн. лева и дефицит по европейските средства в размер на 387,7 млн. лева. За сравнение, дефицитът за периода януари-септември 2010 година бе в размер на 1 517,8 млн. лева (2,2% от БВП) или за деветмесечието на 2011 година дефицитът по КФП на касова основа се подобрява номинално с 691,8 млн. лева (1,1 процентни пункта от БВП). Фискалният резерв към 30 септември 2011 година възлиза на 5,1 млрд. лева, съобщават от Министерството на финансите.

Постъпилите приходи и помощи към края на месец септември възлизат на 18 353,6 млн. лева или 70% от годишните разчети. Спрямо същия период на 2010 г. постъпленията по КФП за деветмесечието бележат ръст от 5,7% или 997,7 млн. лева, което се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от косвени данъци.

Приходите от косвени данъци са нараснали с 865,1 млн. лева (12,7%) спрямо деветмесечието на 2010 година. Постъпленията от групата на преките данъци, други данъци по ЗКПО по републиканския бюджет и имуществени данъци по общинските бюджети също бележат ръст спрямо тези за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за деветмесечието на 2011 година възлиза на 15 082,4 млн. лева или 82,2% от общите постъпления по КФП. Изпълнението към 30.09.2011 година спрямо разчета за годината е 72,9%, при 70,6% за същия период на 2010 година.

Приходите в частта на преките данъци са 2 791,7 млн. лева или 73,6% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 7 666,2 млн. лева или 73,7 % от програмата за годината.

Приходите от ДДС възлизат на 4 702,5 млн. лева, което е 72,6% от планираните със ЗДБРБ за 2011 година.

Постъпленията от акцизи към месец септември възлизат на 2 853,4 млн. лева, като изпълнението спрямо разчета за годината е 75,1%.

Приходите от мита възлизат на 95,1 млн. лева или 95,1% от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци, в това число имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, възлизат на 593,1 млн. лева, което е 77,3% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30 септември са 4 031,3 млн. лева или 70,2% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите възлизат на 3 271,2 млн. лева или 59,4% от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет, включително вноската на България за общия бюджет на ЕС, към 30 септември възлизат на 19 179,5 млн. лева, което е 68,1% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи възлизат на 16 294,2 млн. лева (72,5 % от разчета за годината), капиталовите разходи, включително нетният прираст на държавния резерв, възлизат на 1 867,5 млн. лева (50,5 % от разчетите), а лихвените плащания - на 489,8 млн. лева (74.1 % от планираните в бюджета за 2011 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена за деветмесечието на 2011 г. от централния бюджет, възлиза на 528,1 млн. лева, което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Данните за изпълнението на консолидирания бюджет към 30 септември 2011 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в категория "Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти